Společenská odpovědnost podniku

Obecné informace

Corporate Social Responsibility

Uvědomujeme si, že jsme součástí rozsáhlého společenství zaměstnanců, akcionářů, zákazníků, dodavatelů a dalších zainteresovaných osob a že máme povinnost provozovat svou činnost s ohledem na životní prostředí. Proto se v maximální rozumné míře snažíme chránit místní i okolní prostředí před negativním dopadem našeho provozu.

Naše zásady pro veškerou činnost:

  • jednat v souladu se zákonnými požadavky týkajícími se životního prostředí;
  • snažit se šetřit energii a přírodní zdroje, minimalizovat odpad, recyklovat zdroje (je-li to možné) a maximálně využívat obnovitelné zdroje;
  • promýšlet dopad našich provozoven a vybavení na životní prostředí po celou dobu jejich životního cyklu;
  • zajistit, aby se všichni smluvní pracovníci při práci v závodě řídili našimi postupy a v případě nehody reagovali rychle a efektivně.

Ačkoli je průmysl nepostradatelný, je třeba mít na paměti, že s sebou nese mnoho rizik – pro lidi i životní prostředí. Známe možné důsledky naší práce (i práce našich dodavatelů) a zavázali jsme se snižovat rizika i dbát o prosperitu nejen našich zaměstnanců, zákazníků a komunity, ale celé planety.

 

Životní prostředí

Environmental

Na životním prostředí nám velmi záleží, proto se maximálně snažíme omezit dopad naší činnosti na něj a prosazovat vhodné ekologické postupy.

Dílčí prvky našeho přístupu:

Snížení uhlíkové stopy – důležitou součástí odpovědné výroby je zvyšování efektivity a úspora energie při jednotlivých výrobních činnostech. Při práci se řídíme spolehlivými principy a vždy zohledňujeme možný dopad našich rozhodnutí a investic na životní prostředí. Jednáme zcela v souladu s vývojem legislativy na vnitrostátní i mezinárodní úrovni a podílíme se na mnoha iniciativách na pracovišti, jejichž účelem je snížení naší uhlíkové stopy.

Zvýšení efektivity energie – sem patří rozsáhlé používání energeticky úsporného osvětlení  a závazek přepínat veškeré vybavení do režimu spánku nebo pohotovostního režimu, kdykoli je to možné.

Vytvoření distribuční sítě, která je efektivní, bezpečná a ohleduplná k životnímu prostředí – zavázali jsme se snížit spotřebu paliva, proto v maximální možné míře využíváme dodávky do druhého dne a spolupracujeme s dodavateli na oboustranných zlepšeních. Podporujeme také využívání firemních aut s nízkými emisemi uhlíku a aktivně motivujeme zaměstnance, aby jezdili na kolech nebo společně autem a využívali veřejnou dopravu.

Minimalizace množství obalových materiálů – za účelem minimalizace odpadu při mezinárodním transportu používáme opětovně použitelné krabice a upřednostňujeme znovupoužitelné přepravní palety. Začali jsme používat obalové materiály, které jsou šetrnější k životnímu prostředí.

 

Etika

Ethical

V naší společnosti platí etický kodex, který řídí naši spolupráci s dodavateli.

 

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Health & Safety

Bezpečnost je pro nás hlavní prioritou. Využíváme propracované bezpečnostní systémy i jasně formulované zásady týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Neustále usilujeme o zajištění a udržení bezpečného pracovního prostředí pro všechny zaměstnance, zákazníky i návštěvníky. Naše hlavní iniciativy:

pravidelná školení zaměstnanců – s cílem podporovat dodržování osvědčených postupů a zajistit, aby všichni znali aktuální zákony a nařízení;

formální proces vykazování a kontroly – ve všech zemích se přísně dohlíží na dodržování zákonů a předpisů. Vykazování probíhá čtvrtletně, aby se představenstvo mohlo obeznámit se statistikou nehodovosti a trendy v celé skupině, zejména v souvislosti s hlášením pracovních úrazů, nemocí nebo nebezpečných událostí;

online školení řidičů – jeho účelem je snížit počet silničních nehod zaměstnanců, kteří řídí firemní vozidla;

zdokonalené ohlašování nehod – vede k účinnější prevenci nehod;

pravidelné kontroly ochrany zdraví a bezpečnosti při práci – ve všech provozovnách; podle potřeby následují další akce a kontroly.