Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné dodací podmínky

1. Platnost a obsah kupní smlouvy: Tyto všeobecné dodací podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí, jestliže strany písemně nebo jiným způsobem potvrdí souhlas s nabídkou /návrhem kupní smlouvy. Odchylky od dodacích podmínek musí být písemně potvrzeny BRAMMER CZECH a.s. (prodávající), aby měly vůči prodávajícímu platnost. Prodávající nepřejímá žádnou zodpovědnost za informace předané před uzavřením kupní smlouvy, ať jde o informace uvedené v popisu výrobku, cenících či obdobných dokumentech nebo předané ústně, pokud nejsou tyto informace uvedeny v nabídce /návrhu kupní smlouvy prodávajícího nebo v potvrzení objednávky/ kupní smlouvy.

2. Výkresy a dokumentace: Výkresy, modely, technická dokumentace a veškeré jiné tech. informace předané kupujícímu z důvodu dodání výrobku, zůstávají ve vlastnictví prodávajícího a nesmí být použity k jinému účelu než montáži, rozběhu, provozu a údržbě výrobku, ani kopírovány, reprodukovány, předány - nebo s nimi nesmí být jiným způsobem seznámena třetí strana bez předchozího písemného svolení prodávajícího.

3. Konstrukce: Prodávající si vyhrazuje - bez předchozího oznámení - právo takových změn konstrukce, které neovlivní smluvené funkce výrobku.

4. Výroba výrobku podle specifikace kupujícího: V případech, kdy prodávající vyrábí výrobek podle specifikace kupujícího a proti prodávajícímu je z tohoto důvodu vznesena reklamace třetí strany na porušení patentu nebo jiných práv duševního vlastnictví, kupující nahradí prodávajícímu všechny ztráty a škody s tím spojené.

5. Dodání: Dodací podmínky jsou stanoveny v souladu s Obchodním zákoníkem ČR a INCOTERMS (při zahraničních dodávkách) platnými v době uzavření kupní smlouvy. Pokud není dohodnuto jinak, platí dodací podmínka ze závodu (ex works)
BRAMMER CZECH a.s. a k dodání výrobku dochází ve skladě prodávajícího předáním kupujícímu nebo dopravci.

6. Množství: Při dodávce výrobků, které prodávající pravidelně nedodává, je prodávající oprávněn navýšit nebo snížit smluvené množství o max. 10 %, cena pak bude odpovídajícím způsobem změněna.

7. Balení: Náklady za obaly jsou účtovány kupujícímu v ceně výrobku (mimo náklady na obaly vratné).

8. Ceny: Prodávající je oprávněn upravit cenu uvedenou v potvrzení objednávky / kupní smlouvy nebo v nabídce podle doby uskutečnění dodávky v souladu s úpravou všeobecného ceníku prodávajícího, pokud dojde do doby uskutečnění dodávky k úpravě ceníku. Ceny uvedené prodávajícím se rozumí včetně standardního obalu a event. cla a dovozní přirážky, bez DPH, nákladů na montáž a všech dalších příp. poplatků. Pokud dojde ke změně kurzu v době mezi uzavřením kupní smlouvy a dodávkou výrobku a náklady na dovoz výrobku by se měly zvýšit, cena výrobku se zvýší odpovídajícím způsobem.

9. Platba: Platební podmínky a výpočet penále jsou uvedeny v nabídce, potvrzení nebo faktuře Příkaz k úhradě nebo jiný druh potvrzení závazku se nepovažuje za platbu, dokud není plně uhrazen. Pokud kupující neuhradí závazek do 3 měsíců od data splatnosti, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit písemným vyjádřením
kupujícímu. Prodávající má právo na náhradu všech škod takto vzniklých.

10. Výhrada vlastnického práva: Dodaný výrobek včetně obalu zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení.

11. Dodací lhůta a zpoždění: Dodací lhůta je počítána ode dne, kdy prodávající potvrdí objednávku / kupní smlouvu a obdrží všechny informace ohledně provedení objednávky. Pokud dojde ke zpoždění dodávky následkem konání nebo opominutí na straně kupujícího, dodací lhůta bude prodloužena přiměřeně vzhledem ke
všem okolnostem. To platí nezávisle na tom, zda se důvod ke zpoždění projeví před či po uplynutí smluvené dodací lhůty. V případě značného zpoždění dodávky je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, a to pouze v té části, které se zpoždění týká, písemným oznámením  prodávajícímu.  Jinak  prodávající  nepřebírá  žádnou
zodpovědnost za event. zpoždění dodávek, a tak se výslovně zprošťuje jakýchkoliv následků z důvodu zpoždění dodávky. Pokud by kupující zjistil, že nebude schopen převzít výrobek ve smluveném termínu a zpoždění dodávky z jeho strany je pravděpodobné, ihned písemně uvědomí prodávajícího současně s uvedením důvodu a pokud možno odhadnutým termínem převzetí. Pokud nedojde k dodání výrobku z důvodu na straně kupujícího ke smluvenému datu, je kupující povinen provést úplnou platbu za dodání, jako by výrobek byl dodán. Prodávající zajistí odpovídající skladování na nebezpečí a náklady kupujícího. Na požádání kupujícího zajistí prodávající pojištění výrobku na náklady kupujícího. Pokud uvedené zpoždění na straně kupujícího není důsledkem okolností pokrytých bodem 14 dále, je prodávající oprávněn požadovat převzetí výrobku kupujícím v přiměřené době. Jestliže kupující z jakéhokoli jiného důvodu než za který prodávající nese zodpovědnost, není schopen převzít výrobek v dohodnuté době, prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy písemným oznámením kupujícímu a obdrží od kupujícího náhradu všech škod a ztrát vzniklých prodávajícímu následkem neschopnosti kupujícího.
 
12. Odpovědnost za vady: Prodávající bezplatně opraví nebo vymění dodané výrobky nebo části, které se následkem chybného materiálu nebo výroby staly nepoužitelnými, za předpokladu, že nepoužitelné výrobky nebo části jsou bez jakýchkoliv nákladů prodávajícího a na nebezpečí kupujícího vráceny ke kontrole a opravě nebo výměně, a to do jednoho roku od počátku používání, nebo do patnácti měsíců od data dodání. Jiným způsobem prodávající nenese žádnou odpovědnost za dodané výrobky. Prodávající se tak výslovně zprošťuje veškerých jiných následků z důvodů vady. Prodávající tak - inter alia - nemá žádný závazek náhrady přímých nebo nepřímých škod nebo ztrát z důvodu vady. Kupující uplatní písemnou reklamací vady u prodávajícího bezodkladně po projevení závady. Reklamace musí obsahovat popis projevu závady. Pokud je důvod k domněnce, že závada způsobí škodu, reklamace musí být uplatněna okamžitě. Jestliže kupující neuplatní reklamaci ve shora uvedené době, právo na pomoc prodávajícího zaniká. Pokud kupující reklamuje vady a je zjištěno, že se nejedná o vady, za které je prodávající zodpovědný ,obdrží prodávající náhradu za práci a náhradu nákladů, způsobených mu reklamací. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na vady způsobené materiály, které dodal kupující nebo konstrukcí, kterou specifikoval. Odpovědnost prodávajícího se vztahuje pouze na vady, které se projeví při pracovních podmínkách předpokládaných ve smlouvě a při správném používání výrobku. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na vady způsobené výrobku okolnostmi  výrobku  nebezpečnými,  vzniklými  po  předání  výrobku kupujícímu. To se týká např. vad zapřičiněných chybnou údržbou nebo nesprávnou montáží do dílů kupujícího, změn provedených bez písemného souhlasu  prodávajícího,  oprav  nesprávně  provedených  kupujícím, normálního opotřebení a tvoření trhlin nebo znehodnocení. I když prodávající spolupracoval s kupujícím při výběru a konstrukci výrobku, prodávající nepřebírá odpovědnost za škody a ztráty vzniklé z výběru výrobku nebo konstrukce výrobku, pokud se strany písemně nedohodnou, že prodávající nese určitou odpovědnost v tomto smyslu.

13. Odpovědnost za vlastnosti výrobku, které způsobují poškození:
Prodávající je odpovědný za zranění osoby způsobené výrobkem pouze tehdy, je-li možno prokázat, že zranění bylo způsobeno záměrně nebo hrubou  nedbalostí  representanta  nebo  odpovědného  pracovníka prodávajícího. Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené výrobkem na movitém i nemovitém majetku. Prodávající není za žádných okolností odpovědný za nepřímé škody zapřičiněné vlastnostmi výrobku, způsobujícími poškození. Kupujicí je povinen vyhradit odpovědnost prodávajícího za výrobek vůči třetím osobám do stejné míry, jako je vymezeno v předchozím odstavci.
 
14. Platební neschopnost kupujícího: Jakmile má prodávající důvod se domnívat, že kupující nesplní platební podmínky, je prodávající oprávněn vyžádat si bankovní záruku nebo jinou formu zabezpečení, schválenou prodávajícím – nebo odstoupit okamžitě buď částečně, nebo úplně od smlouvy.

15. Vyšší moc: Pokud následkem pracovního konfliktu nebo jiných okolností mimo působnost stran (např. ohně, války, protivládního povstání či nepokoje, rozsáhlých výpadků činnosti stran, nedostatečné nebo nesprávné dodávky od subdodavatale, nedostatečné přepravy nebo nedostatku surovin a energie) je možnost prodávajícího splnit dodávku nebo možnost kupujícího dodávku přijmout podstatně snížena, je strana oprávněna posunout dodávku o dobu, po kterou okolnosti podstatně zhoršují možnost strany splnit nebo přijmout dodávku. Pokud tato doba překročí šest měsíců, jsou obě strany oprávněny odstoupit částečně nebo úplně od smlouvy s ohledem na dodávky, které by v této době proběhly. Strana, která uvedeného práva využije, uvědomí bez prodlení písemně druhou stranu. Okolnost, která podle uvedeného zprošťuje povinností a která se projevila po vstoupení smlouvy v platnosti, zakládá důvod pro zproštění pouze tehdy, nemohl-li bý její vliv
včas předvídán. Pokud je důvodem zproštění překážka na straně kupujícího, nahradí tento prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním a ochranou
výrobku.
 
16. Rozhodčí právo: Spory vzniklé z této smlouvy, včetně sporů ohledně dodacích podmínek, budou řešeny podle platného právního řádu České republiky.

17. Rozhodování sporů: Spory týkající se vzniku, výkladu nebo použití této smlouvy, včetně sporů ve věci dodacích podmínek, budou rozhodnuty řízením příslušného soudu České republiky.
 
BRAMMER CZECH a.s.

Materiály v PDF ke staření